Energiapalvelut vs. sisäinen energianhallinta – Onko näillä todella eroa?

Story 12.4.2023 0.00 EEST

Energiapalvelut vs. sisäinen energianhallinta – Onko näillä todella eroa? 

Energiakriisi ja energian hintavaihtelut ovat aiheuttaneet runsaasti energia-alaan liittyvää keskustelua kuluneen vuoden aikana. Hinnat ovat vihdoin asettuneet normaalimmalle tasolle, antaen kaikille mahdollisuuden huokaista helpotuksesta ja keskittyä muihin kehitysprojekteihin. 
 
Kriittisin vaihe saattaa olla ohi, mutta se ei tarkoita, että voisimme unohtaa energianhallinnan kokonaan. Energiamurros aiheuttaa energiamarkkinoilla jatkuvia muutoksia, jotka voivat johtaa äkillisiin hintavaihteluihin. 
 
Lisäksi yrityksillä on valtava paine siirtyä kestävämpiin ratkaisuihin. Uusiutuvan energian käyttö ei ole ainoa vaihtoehto ilmastonmuutoksen hillitsemiseen – tuottamalla yrityksesi tuotteet ja palvelut entistä energiatehokkaammin, yrityksesi voi vähentää energiankulutustaan ja energiakustannuksiaan. 
 
Kuinka suuri vaikutus tehokkaalla energianhallinnalla voi siis olla? Onko energian optimointi ja siirtyminen nykyaikaisiin energianhallintapalveluihin, kuten Beyond Spot, todella sen arvoista? 
 
Energianhallintaratkaisuja on lukuisia, joten yleisellä tasolla vertailu on mahdotonta. UPM-konserni on osana muuta liiketoimintaansa kehittänyt energianhallintamenetelmiään vuosien ajan. Beyond Spot on kokoelma vuosien iteroinnin tuloksena löydettyjä parhaita oppeja, kooten ne tehokkaaksi energianhallintaratkaisuksi. Näin ollen voimme vertailla, miltä energianhallinta näytti UPM:llä ennen Beyond Spot -palvelukokonaisuutta, ja sen jälkeen

Perinteinen yrityksen sisäinen energianhallinta 

Minimaalinen energianhallinta 

UPM:llä energianhallinta merkitsi pitkään vain energiatehokkaaseen tuotantoon keskittymistä – tavoitteena oli, että tuntikohtainen energiankulutus olisi mahdollisimman vakaata ja mahdollisimman lähellä ennalta määriteltyä tasoa. Tuntikohtainen energiankulutustavoite ei muuttunut energian kustannusvaihteluiden perusteella. 
 
Muutokset tuotantoprosesseissa eivät myöskään vaikuttaneet ennalta asetettuun energiankulutustavoitteeseen – ainoa päämäärä oli, että energiankulutus pysyisi mahdollisimman lähellä kiinteää tasoa samalla, kun tuotannon tehokkuutta edistetään. 

Tuotannon manuaalinen optimointi yleiseen energian hintatasoon sopeuttaen 

Vuonna 2009 UPM:ssä otettiin sisäinen, pörssihintaan perustuva sähkön hinnoittelu käyttöön. Tuotantoyksiköt alkoivat kiinnittää enemmän huomiota sähkön hintaan ja kiinteä energiankulutustaso poistettiin. 
 
Alussa tuotannon sopeuttaminen energian hintatasoon tehtiin manuaalisilla Excel-laskelmilla päivittäin. Laskelmissa oli otettava huomioon energian hintatason lisäksi vireillä olevien tilausten määrä, tuotantokapasiteetti ja toimitusketjun tila, jolloin laskelmista tuli jatkuva iteraatioprosessi. 
 
Sähkön hintaa seurattiin aktiivisesti, ja hintavaihtelua pyrittiin hyödyntämään mahdollisimman paljon huomioon ottaen laskelmien manuaalisuuden asettamat rajoitteet. Parhaiten hintavaihtelua pystyttiin hyödyntämään vajaan käyntiasteen tilanteissa, jolloin tuotantoa voitiin rajoittaa. Yö- ja päiväsähkön hintaerojen hyödyntäminen oli keskeisessä roolissa. Tuntikohtaisia sähkön hintavaihteluita ei juurikaan hyödynnetty – laskelmat perustuivat yleiseen hintatasoon. 


Moderni energianhallintapalvelu– Beyond Spot 

Vuosien iteroinnin ja kehityksen jälkeen UPM yhdisti kaikki arvokkaat energianhallintaopit nykyaikaiseksi energianhallintapalveluksi. Beyond Spot on huippuluokan energianhallintapalvelu, joka tarjoaa lukuisia edistyneitä ominaisuuksia, jotka auttavat yrityksiä optimoimaan energiankäyttöä ja säästämään kustannuksia. 

Tuotantoprosessien syvällisempi ymmärtäminen johtaa tarkempiin energiaennusteisiin 

Energianhallinnassa kaikki alkaa tuotantoprosessien ja tuotantoprosesseihin liittyvien joustojen perinpohjaisesta ymmärtämisestä. Kun yritys ottaa Beyond Spotin käyttöön, Beyond Spot -tiimi huolellisesti analysoi ja kartoittaa tuotantoprosessin. Tämä mahdollistaa tarkemman energiakulutuksen ennakoinnin, jonka avulla yritys voi ennustaa tarkasti energiankäyttönsä ja säätää energiaprosesseja vaihtelevien energianhintojen perusteella. 
 
Beyond Spot on erinomainen työkalu tuotannon optimointiin, ja se tarjoaa reaaliaikaista tietoa eri tuotantoprosessien energiankäytöstä. Beyond Spot tarjoaa tarkat raportointi- ja seurantatyökalut, joiden avulla yritykset voivat seurata energiankäyttöään reaaliajassa ja tehdä tarvittavia muutoksia. Tämä tarkoittaa automaattisesti päivittyviä, jatkuvia ennusteita. Analysoimalla dataa, järjestelmä voi auttaa yritystäsi tunnistamaan tuotannon pullonkaulat ja optimoimaan energiankulutusta, parantaen tuottavuutta ja alentaen kustannuksia. Ennustemalli paranee jatkuvasti datan myötä, mikä johtaa tarkempiin ennusteisiin. Myös ympäristössä ja markkinoilla tapahtuvat muutokset huomioidaan automaattisesti, sillä dataan heijastuvat muutokset vaikuttavat ennusteisiin. 

“Beyond Spot täytti juuri sen tarpeen mikä meillä oli. Kokonaisuus ei ollut liian laaja eikä suppea vaan juuri sellainen mitä itse halusimme.  Voin suositella Beyond Spottia – tämä meidän käyttämä ennustemalli oppii jatkuvasti ja tarkentaa itseään. Ennen kaikkea näen, että Beyond Spot auttaa meitä tulevaisuudessa matkan varrella, kun pyrimme hiilineutraaliuteen vuoteen 2026 mennessä.”  
 
– Tiia Kiuru, Production Manager - Lappeenrannan Energia 
Lue asiakastarina: Lappeenrannan Energia – Tehokkuutta tuotantoon ja kustannussäästöjä tarkemmalla ennustemallilla 

Lisäksi Beyond Spot -tiimi tarjoaa syvällistä tietoa energianhallintajärjestelmästä ja sen kehittämismahdollisuuksista. Yrityksesi saa parhaisiin käytäntöihin liittyviä suosituksia sekä asiantuntijoiden neuvoja järjestelmän integroimiseksi olemassa olevaan infrastruktuuriin ja prosesseihin. Tämä auttaa yrityksiä hyödyntämään Beyond Spotin täyden potentiaalin ja saavuttamaan maksimaalisen energiatehokkuuden ja kustannussäästöt. 

Hanki energiaa halvimmalla hinnalla 

Beyond Spotin avulla yritykset voivat optimoida energianhankintaprosessejaan. Tuotantoprosessien optimointi voi johtaa pienempään energiankulutukseen, mikä puolestaan voi johtaa alhaisempiin energiakustannuksiin. Ymmärtämällä yrityksesi energiaprosesseja on mahdollista vaivattomasti hyödyntää energiajoustoja. Tämä tarkoittaa tuotannon tehostamista energiahintojen ollessa alhaalla, ja päinvastoin tuottamalla vähemmän, kun hinnat ovat korkealla. Energiajoustojen hyödyntäminen ei vaadi kokonaistuotannon rajoittamista tai vähentämistä. 


Lisätuloja käymällä kauppaa energiajoustoilla 

 
Beyond Spot tarjoaa tehokkaita työkaluja energiajoustoihin perustuvaan kaupankäyntiin. Yrityksesi voi tuottaa jatkuvasti lisätuloja ostamalla ja myymällä energiaa markkinoilla. Tämä auttaa kompensoimaan energiankulutuksen kustannuksia ja voi jopa tarkoittaa positiivista nettohyötyä energiakaupasta. Beyond Spotin avulla yrityksesi pääsee hyödyntämään tuotantoketjussa piilevää kulutusjoustopotentiaalia, eli yrityksesi voi ostaa enemmän energiaa hintojen ollessa alhaalla ja myydä energiajoustoja hintojen noustessa. 

 
Keskity ydinliiketoimintaasi vaivattoman energianhallinnan avulla 


Yksi Beyond Spotin arvokkaimmista eduista on, että ylläpito ja päivitykset on ulkoistettu Beyond Spot -tiimille, mikä vapauttaa kallisarvoista aikaa ja resursseja ydinliiketoiminnan kehittämiseen. Muutoksia tai laajennuksia tehtäessä Beyond Spot -tiimi tarjoaa kattavan tuen järjestelmän hienosäätöön ja parantamiseen. Beyond Spot on aika- ja kustannustehokkaampi, skaalautuvampi ja joustavampi kuin perinteinen energianhallinta, ja järjestelmään pääsee käsiksi mistä tahansa. 

”Yhteistyökumppanimme, joka auttaa meitä optimoimaan energiankäytön entistä monimutkaisemmilla energiamarkkinoilla, on antanut meille mahdollisuuden keskittyä ydinliiketoimintaamme. Tämä kumppanuus on auttanut meitä laskemaan energiakustannuksiamme ja tuottamaan tuloja energiakaupasta. Sillä on ollut merkittävä positiivinen vaikutus kannattavuuteen." 


- Petri Hyyryläinen, Energiajohtaja, UPM Communication Papers
Lue asiakastarina: UPM Communication Papers – Tehokkailla energiatoiminnoilla mielenrauhaa ja merkittävä vaikutus kannattavuuteen 

 
Helppokäyttöisyyden lisäksi Beyond Spot tarjoaa yrityksille jatkuvasti tietoa ja päivityksiä energiamarkkinoiden viimeisimpiin muutoksiin ja regulaatioihin liittyen. Tämä mahdollistaa viimeisimpiin tietoihin perustuvat päätökset energiankäytön hallinnasta. Nämä tiedot esitetään selkeässä ja helposti ymmärrettävässä muodossa, joten yrityksesi on helppo tulkita informaatiota ja toimia niiden perusteella. Beyond Spot -tiimi järjestää myös säännöllisiä koulutuksia tehtaan henkilökunnalle siitä, kuinka Beyond Spottia voidaan hyödyntää maksimaalisen energiatehokkuuden saavuttamiseksi. 
 
Beyond Spot tarjoaa myös kattavaa tukea energia-aiheisiin ja -strategioihin liittyen, auttaen yritystäsi saavuttamaan ydinliiketoimintatavoitteesi. Tämä tarkoittaa, että yrityksesi voi keskittyä siihen, mitä se osaa parhaiten, jättäen energianhallinnan asiantuntijoille. 

Eli onko nykyaikainen energianhallinta vaivansa arvoista? 

Nykyaikainen energianhallinta sukeltaa syvälle tuotantoprosessien yksityiskohtiin ja tarjoaa yksityiskohtaista tietoa energianhallinnan optimoinnista, mikä johtaa lukuisiin etuihin. Nykyaikaisen energianhallinnan etujen täysi hyödyntäminen edellyttää sitoutumista palvelun ja sen työkalujen käyttöön osana päivittäistä toimintaa, mutta sitoutuminen avaa monia ovia liiketoiminnan ja kannattavuuden kehittämiseen. 
 
Pääpiirteittäin moderni energianhallinta eroaa perinteisistä energianhallintaratkaisuista koska se tarjoaa: 

  • Syvempää ymmärrystä tuotantoprosesseista
  • Tarkempia energiaennusteita
  • Tehokasta prosessien optimointia, joka johtaa energiatehokkuuteen ja pienempiin kustannuksiin
  • Pienemmät energianhankintakustannukset energiajoustoja hyödyntämällä
  • Lisätuloja energiajoustokaupankäynnistä
  • Sinun ei tarvitse huolehtia päivityksistä tai ympäristössä tapahtuvista muutoksista
  • Enemmän aikaa ydinliiketoimintoihin keskittymiseen 
    Parempi aika- ja kustannustehokkuus, skaalautuvampi ja joustavampi 

Asiantuntijamme kertovat mielellään lisää Beyond Spot -palvelusta. Varaa nyt ilmainen konsultaatio! Varaa maksuton neuvontatapaaminen