Asiakastarina: Tehokkuutta tuotantoon ja kustannussäästöjä tarkemmalla ennustemallilla

Beyond Spot -tiimi loi ennustejärjestelmän, jonka avulla Lappeenrannan Energia voi ennustaa tarkemmin ja vaivattomasti tarvitun kaukolämmön määrän.

 
 

Haaste:

 

Ennustetarkkuus on kaukolämmön tuottajalle kriittistä  

Lappeenrannan Energia tuottaa ja toimittaa kaukolämpöpalveluja Lappeenrannan asukkaille ja yrityksille. Yhtiön tuotantolaitokset hyödyntävät bioenergiaa, sähköä, maakaasua ja öljyä kaukolämmön tuotannossa.

Lappeenrannan Energialle päivittäisen lämpökuorman tarkka ennustaminen on yrityksen taloudellisen menestyksen kannalta olennaista. Tarkalla lämpökuormaennusteella Lappeenrannan Energia voi suunnitella, kuinka toimia mahdollisimman kustannustehokkaasti ja miten operoida eri tuotantoyksikköjä.

Sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos tuottaa sekä lämpöä että sähköä. Lämpökuormaennusteen ollessa tarkka, Lappeenrannan Energia pystyy ennustamaan, kuinka paljon energiaa tarkalleen he pystyvät myymään energiamarkkinoilla. Tämä vähentää ennustevirheeseen liittyvää hintariskiä – ennusteen ja todellisen tuotetun energiamäärän erotuksen kompensointiin liittyviä kuluja.

Tarkka lämpökuormaennuste auttaa maakaasua/polttoöljyä tai sähköä kuluttavia lämpölaitoksia ennakoimaan hankintamääriään. Tarkalla lämpökuormitusennusteella myös maakaasun ja sähkön määrän ennuste on tarkempi. Näin ollen virheellisen määrän ostamiseen ja sen kautta kalliimpiin kuluihin liittyvä riski pienenee.

Lappeenrannan Energian ennustejärjestelmä kaipasi päivitystä, ja he valitsivat Beyond Spot -tiimin heidän kumppanikseen uuden tehokkaan ratkaisun löytämiseen.

 

Ratkaisu:

 

“Beyond Spotissa on ollut parasta ketterä toiminta ja tiimin kanssa työskentely. Olemme myös saaneet sen mitä lähdimme tilaamaan. Tässä on myös keskusteltu jatkokehitysideoista ja -kohteista.”

Risto Karjalainen, Energy Procurement Expert - Lappeenrannan Energia

 

Räätälöidyn ennusteratkaisun kartoittaminen ja rakentaminen

Beyond Spot -tiimi ryhtyi rakentamaan Lappeenrannan Energialle räätälöityä ja tehokasta ennustejärjestelmää vastaamaan heidän spesifejä tarpeitaan. Beyond Spot -tiimi analysoi aiempaa kaukolämmön kysyntämääriin liittyvää dataa ja tutki sen riippuvuutta vuodenaikaan, viikonpäivään ja säähän.

Beyond Spot -palvelu antaa ennusteen tulevalle lämpökuormatarpeelle. Lämpötilaennusteen ja historiallisen lämpökuorman perusteella luodaan ennuste tulevalle lämpökuormalle. Lämpölaitosten ajojärjestys annetaan Beyond Spot -hallintapaneelin kautta ja tämän tiedon sekä lämpökuormaennusteen avulla muodostetaan lopullinen maakaasunkäytön ennuste. Myös hallintapaneelia, jota käytetään lämpölaitosten operoinnin suunnitteluun ja monitorointiin, räätälöitiin vastaamaan paremmin Lappeenrannan Energian tarpeita.

Koko projekti toteutettiin noudattaen ketteriä toimintatapoja, sopeutuen jatkuvasti Lappeenrannan Energian tarpeisiin ja tilanteeseen. Projektin toteutuksen aikana Lappeenrannan Energian liiketoimintaympäristö muuttui äkillisesti – maakaasusta tuli niukkaa ja kallista. Yhdessä projektitiimi pohti eri vaihtoehtoja ja onnistui löytämään ratkaisun, jolla Lappeenrannan Energia voi joustavasti huomioida eri energiamuodot, joilla lämpöä tuotetaan.

 

“Beyond Spot täytti juuri sen tarpeen mikä meillä oli. Kokonaisuus ei ollut liian laaja eikä suppea vaan juuri sellainen mitä itse halusimme.  Voin suositella Beyond Spottia – tämä meidän käyttämä ennustemalli oppii jatkuvasti ja tarkentaa itseään. Ennen kaikkea näen, että Beyond Spot auttaa meitä tulevaisuudessa matkan varrella, kun pyrimme hiilineutraaliuteen vuoteen 2026 mennessä.”

Tiia Kiuru, Production Manager - Lappeenrannan Energia

 

Hyödyt:

 

Vaivaton, tulevaisuudenkestävä ratkaisu – konkreettinen vaikutus monella tasolla 

Beyond Spot -tiimi loi ennustejärjestelmän, jonka avulla Lappeenrannan Energia voi ennustaa tarkemmin ja vaivattomasti tarvitun kaukolämmön määrän. Näin Lappeenrannan Energia voi tehostaa toimintaansa ja määrittää kustannustehokkaimman tavan tuottaa tarvittava määrä lämpöä. Lisäksi tarkat lämmöntarve-ennusteet antavat entistä tarkempia ennusteita siitä, kuinka paljon sähköä Lappeenrannan Energia pystyy myymään energiamarkkinoilla.

Lappeenrannan Energia pystyy nyt hyötymään taloudellisesti tarkemmista ennusteista vähentyneiden ennustevirhekustannusten muodossa. Lisäksi ennustemekanismin vaihtaminen tietokonesidonnaisesta ohjelmasta nykyaikaiseen pilvipalveluun lisää Lappeenrannan Energian aika- ja kustannustehokkuutta sekä käyttövarmuutta. Lappeenrannan Energian ei tarvitse huolehtia ylläpitokustannuksista, uusi työkalu on skaalautuvampi ja joustavampi ja siihen pääsee käsiksi mistä tahansa.

Ennustetyökalu on räätälöity niin, että Lappeenrannan Energian ei tarvitse muuttaa olemassa olevia prosessejaan. Lisäksi työkalu päivittää datan ja ennusteet automaattisesti tunnin välein, kun taas aiemmin päivitykset tehtiin manuaalisesti. Tämä vähentää myös inhimillisten virheiden riskiä.

Ajan myötä lisääntyneen datan ja hienosäädösten ansiosta Beyond Spotin antamat ennusteet ovat tarkentuneet jatkuvasti. Kun Lappeenrannan Energia toteutti kaukolämpöverkon operoinnin optimointiprojektin, datassa tapahtunut muutos heijastui heti Beyond Spot -työkaluun. Malli oppii ja mukautuu muuttuvaan operointiprofiiliin – uuden datan myötä myös ennusteet muuttuvat.

Lappeenrannan Energian toimintaympäristössä on myös tapahtunut suuria muutoksia hiljattain. Toimintaympäristön muutokset otetaan jatkuvasti huomioon Beyond Spot -työkalulla.

Beyond Spot mahdollistaa jatkuvan parannuksien ja järjestelmän laajennuksien vaivattoman implementoinnin, esim. uusien parametrien ja prosessien automatisoinnin muodossa. Mikäli Lappeenrannan Energian toiminnassa tai organisaatiossa tapahtuu muutoksia, ne voidaan myös helposti ottaa huomioon. Beyond Spot -tiimi tekee työkaluun tarvittavat säädöt ja muutokset.

Hyödyt pähkinänkuoressa: 

  • Tarkemmat kaukolämmön kysyntämääräennusteet
  • Taloudellinen hyöty tarkempien ennusteiden ja toiminnan tehostumisen ansiosta
  • Ennustejärjestelmä on aika- ja kustannustehokkaampi, skaalautuvampi, joustavampi ja sitä voidaan käyttää missä tahansa
  • Data ja ennusteet päivittyvät automaattisesti ja tiheämmällä tahdilla kuin aikaisemmin
  • Ennusteet tarkentuvat jatkuvasti, kun tietoja on enemmän, samalla kun ne mukautuvat ympäristön muutoksiin
  • Työkaluun tehtävät muutokset ja laajennukset ovat Lappeenrannan Energialle vaivattomia, sillä Beyond Spot -tiimi jatkaa yhteistyötä heidän kanssaan ja tukee työkalun käytössä